Tags » Tu Khoa

Cách thức tạo từ khóa (keyword) trên báo điện tử Việt Nam

Theo từ điển Anh – Việt của NXB TPHCM, lưu chiểu và xuất bản năm 2002, Keywords có nghĩa là từ khóa, từ chính, từ có tính chất xuyên suốt, chính xác trong một bảng mực lục.  1,071 more words