Tags » Tuki

2016

Anh

  • Lyrics
  • essays
  • writing
  • listening
  • Harry
  • news
Non Classé

Day by day

The more you give, the more you get

  • Harry Potter and the Sorcerer’s Stone – read + audiobook + film
  • Read newspaper
  • TOEIC – reading + listening…
  • 10 more words
Non Classé

Không được vì một hòn đá nhỏ mà từ bỏ cả con đường
Không được ngừng cố gắng

Tuki

Dù minh đã hiểu, đã đật được nó rồi nhưng vẫn phải luôn luôn cố gắng. Vì duy trì không phải là một điều dễ dàng

Tuki