Tags » ÜMB

God's Love (UMBU-UNGU, NO PENGE: Bible NT)

UMBU-UNGU, NO PENGE: Bible NT

John (Jono) 3:16

16 “Pulu Yemone mana yamboma konopu paa aili tepa monjipelie ‘Ene mindili nongo molko kenjingí koleana naa puku, alieli molko konjiku mindi pangi.’ nimbe yunge Malo telumu mindi molorumu nakolo kanumu mana yamboma sirimu. 36 more words

Bible

The Beatitudes (UMBU-UNGU, NO PENGE: Bible NT)

UMBU-UNGU, NO PENGE: Bible NT

Matthew (Mateyu) 5:3-12

“Yambo konopuna koropa pulimo pilimele yamboma Pulu Yemo enenga ye nomi kingimu molopa ene nokolemomonga ene malo. 204 more words

Bible

God's Love (UMBU-UNGU, KALA: Bible NT)

UMBU-UNGU, KALA: Bible NT

John (Jono) 3:16

16 “Pulu Yemone mana yemboma konopu paa awili tepa mondopalie ‘Eno mindili nongo molko kenjinge koleana naa puku, alieli molko kondoko mindi pangi.’ nimbe yunge Malo telumu mindi molorumu nalo kanumu mana yemboma sirimu. 36 more words

Bible

The Beatitudes (UMBU-UNGU, KALA: Bible NT)

UMBU-UNGU, KALA: Bible NT

Matthew (Mateyu) 5:3-12

3 “Yembo konopune koropa pulimo pilimele yemboma Pulu Yemo enonga ye nomi kingimu molopa eno nokolemomonga eno malo. 203 more words

Bible

God's Love (UMBU-UNGU, ANDALE: Bible NT)

UMBU-UNGU ANDALE: Bible NT

John (Jono) 3:16

16 “Pulu Yemone mana-yomboma konopu paa awili sepa mondopale yunga Malo selumu mindi molorumu-na-kolo yu ⸤mana-yomboma⸥ sirimu. ‘Yombomane yu-mele-mele ‘Yu sika ⸤Pulu Yemone sipa mundorumu, olio lipa tapondopa nokopa kondoli yemo⸥.’ ningu yu kuru mondoko molonge yomboma mindili nongo molko kinjingí koleana naa pungu, alieli molko kondoko mindi pangi.’ nimba yunga Malo sirimu.

Bible

The Beatitudes (UMBU-UNGU, ANDALE: Bible NT)

UMBU-UNGU ANDALE: Bible NT

Matthew (Mateyu) 5:3-12

“Yombo konopuna koropa pulimú pilielemele yomboma Pulu Yemo ononga ye nokoli kingimu molopa ono nokolemomonga ono “Konopu peanga pepili molko kondangi.” nilimú aulkana molemele. 256 more words

Bible

Watch me as I graduated.....

I could still remember the day i offered my thesis proposal to my lecture, and he just told me ” You are not supposed to be counseled by me” and he just dropped my files to my Faculties Secretary, and she asked me to wait until she could found other counselor lecturer….. 348 more words

Seneng