Tags » Ustadz Ahmad Barcelon

Ang Biblia ba ay Salita ng Dios na Nagtuturo ng Daan ng Kaligtasan?

Topic: Ang Biblia ba ay Salita ng Dios na Nagtuturo ng Daan ng Kaligtasan? (Is the Bible God’s Words that Preaches the Path to Salvation?) 28 more words

Islam

Ang Biblia ba ay Salita ng Dios? (vs Maing)

Topic: Ang Biblia ba ay Salita ng Dios? (Is the Bible God’s Words?)
Speakers: Dr. Jaime M. Maing   VS   Ustadz Ahmad Barcelon
Group: Capital City Alliance Church   VS     Islam… 11 more words

Islam

Jesus, Naipako ba sa Krus?

Topic: Jesus, Naipako ba sa Krus? (Was Jesus Crucified?)
Speakers: Pastor Francis Chan   VS      Ustadz Ahmad Barcelon
Group: Endtime Message Church   VS      Islam
Where: Dumlao Gymnasium, Mandaluyong… 6 more words

Islam

Ano ang Tiyak na Kaligtasan?

Topic: Ano ang Tiyak na Kaligtasan? (What would be True Salvation?)
Speakers: Pastor Carlito Padilla   VS      Ustadz Ahmad Barcelon
Group: Jesus Power Christian Ministry   VS   Islam… 11 more words

Islam

Si Jesus ba ay Napako, Namatay at Muling Nabuhay?

Topic: Si Jesus ba ay Naipako, Namatay at Muling Nabuhay? (Was Jesus Crucified, Did he Die and Live again?)
Speakers: Rev. Armando C. Duka   VS   Ustadz Ahmad Barcelon… 20 more words

Islam

Paano ang Tao ay Makatiyak ng Kaligtasan?

Topic: Paano ang Tao ay Makatiyak ng Kaligtasan? (How can Man be Certain of Salvation)
Speakers: Pastor Wilson Gerema (with 6 other pastors)   VS    Ustadz Ahmad Barcelon… 17 more words

Islam

Ano ang Tanda ng Matuwid na Relihiyon?

Topic: Ano ang Tanda ng Matuwid na Relihiyon? (What is the Sign of a True Religion?)
Speakers: Pastor Fidel Palima   VS    Ustadz Ahmad Barcelon
Group: … 15 more words

Islam