Tags » Vcs

Потеклото на фудбалот во Кина

Англичаните не го измислиле фудбалот бидејќи во секоја доба- од Маите до Римјаните- имало спортови играни со топка. Во фудбалот како и во други аспекти од историјата, треба да се однесуваме помалку Евро-центрирано. 13 more words

VCS

The origin of football in China

The English didn’t invent football, since in every age -from the Maya to the Romans- there were sports played with a ball. In football, as in other aspects of the History, we should try to have a less euro-centric attitude. 1,080 more words

VCS

“FEW + MORE = INCLUSION”  

“FEW + MORE = INCLUSION”  претставува името на младинската размена која брои 47 млади луѓе од 9 Европски земји меѓу кои Франција, Шпанија, Естониа, Полска, Романија, Туција, Кипар, Хрватска и домаќинот Македонија  кои дискутираа заедно на повеќе теми поврзани за младите луѓе со помалку можности и нивната инклузија во општеството како и креирање  нови креативни и иновативни идеи за подигнување на свеста за присуството на луѓето со помалку можности  (со акцент на луѓето со попреченост) во нашето општество. 15 more words

VCS

˝FEW + MORE = INCLUSION˝

Youth Еxchange ˝FEW + MORE = INCLUSION˝ is a title of a youth exchange that connected 47 young people (including the leaders) coming from 9 European countries France ,Spain, Poland ,Estonia,Romania ,Turkey.Cyprus,Croatia and the host Macedonia  who are discussing together on many topics connected with young people with fewer opportunities and their inclusion into society with also trying to create new creative and innovative ideas for raising awareness of the presence of the people with fewer opportunities (with special focus on people with disabilities) in our societies. 235 more words

VCS

Italy, Sicily, Erasmus+, intercultural company, sun…

Another Erasmus+ project with a lot of optimism, excellent mood and a topic from which we can learn a lot.

From 4th to 12th April, as participants on Volunteers Center Skopje  from Macedonia we participated in the training course  “Leader Training: With Media Literacy towards Cultural Awareness and Tolerance” project that addressed on issues while working with children, smaller and bigger groups from different environment, countries, cultures. 363 more words

VCS

Италија, Сицилија, Еразмус+, меѓународно дружење , сонце ...

Уште еден Еразмус+ проект со многу оптимизам, одлично расположение и тема од која може многу да се научи.

Од  4ти до 12ти Април, како претставници на Волонтерски Центар Скопје од Македонија заедно со Ана Јанкуловска бевме учесници на  младинската обука

VCS

Studentët bëhen mbrojtës e të Drejtave Njerëzore

Ndoshta jo aq shumë njerëz e dijnë se çka janë të drejtat njerëzore. Në të vërtetë është shumë thjeshtë për ta kuptuar: të drejtat njerëzore janë ato të drejta që çdo njeri ka qysh nga lindja e tij: të drejtat e jetës, tek një standard adekuat e të jetuarit, të edukimit, të një ambienti të shëndetshëm, lirinë e vetëdijes dhe religjionit, lirinë e mendimit dhe shprehjes. 577 more words

VCS