Tags » Video Hướng Dẫn

Hướng dẫn sử dụng Articulate - Storyline 2

Chào các bạn ! Các bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng phần mềm Articulate – Storyline 2 thông qua video này:

*Các thành viên trong nhóm: 26 more words

Video Hướng Dẫn

Hướng dẫn sử dụng Facebook Group

Chào các bạn ! Các bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng trang web Facebook Group thông qua video này:

*Các thành viên trong nhóm: 26 more words

Video Hướng Dẫn

Hướng dẫn sử dụng trang Schoology

Chào các bạn ! Các bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng trang web Schoology thông qua video này:

*Các thành viên trong nhóm: 26 more words

Video Hướng Dẫn

Hướng dẫn sử dụng trang Formative

Chào các bạn ! Các bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng trang web Formative thông qua video này:

*Các thành viên trong nhóm: 26 more words

Video Hướng Dẫn

Hướng dẫn sử dụng trang EDMODO

Chào các bạn ! Các bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng trang web Edmomo thông qua video này:

*Các thành viên trong nhóm: 26 more words

Video Hướng Dẫn

Hướng dẫn sử dụng trang THINGLINK

Chào các bạn ! Các bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng trang web Thinglink thông qua video này:

*Các thành viên trong nhóm: 26 more words

Video Hướng Dẫn

Hướng dẫn sử dụng trang Wordle

Chào các bạn ! Các bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng trang web Wordle thông qua video này:

*Các thành viên trong nhóm: 26 more words

Video Hướng Dẫn