Tags » View Composer

Migrating VMware View vCenter to a new host

Hey everyone!

The end of support for Windows Server 2003 is coming, and a lot of organizations are scrambling to migrate their production systems before the  July 14, 2015 deadline. 514 more words

VMware

From the Field: Resolve 'corrupted' or stuck View Composer agent

Hey all, 

Yesterday I got to play with something I haven’t seen before. I hope it’s rare and that it’s never seen again, but I wrote down my resolution steps just in case. 188 more words

VMware

Virtual Desktop Infrastructure ( VDI ) - VMWare Horizon View 5.2 ( Phần 7 )

Phần 5 : Triển khai VMWare Horizon View 5.2
Client truy cập

Ở phần trước, chúng ta đã hoàn thành việc tạo Pool và đã sẵn sàng cho việc truy cập từ client. 500 more words

Windows

Virtual Desktop Infrastructure ( VDI ) – VMWare Horizon View 5.2 ( Phần 6 )

Phần 6 : Triển khai VMWare Horizon View 5.2
Tạo linked clone

Ở phần trước, chúng ta đã tạo xong source dùng để làm master image (gold master/ golden image)  sử dụng trong Linked Clone (automated pool), bài này tôi sẽ tạo Linked Clones dựa trên hệ thống đã cài đặt. 599 more words

Windows

Virtual Desktop Infrastructure ( VDI ) – VMWare Horizon View 5.2 ( Phần 5 )

Phần 5 : Triển khai VMWare Horizon View 5.2
Chuẩn bị windows 7

Ở bài trước chúng ta đã hoàn thành việc cài đặt các thành phần cơ bản của View với Linked Clone, và tất nhiên, 1 thành phần k thể thiếu, đó là source của os cần chạy VDI. 637 more words

Windows

Virtual Desktop Infrastructure ( VDI ) – VMWare Horizon View 5.2 ( Phần 4 )

Phần 4: Triển khai VMWare Horizon View 5.2
Cài đặt vComposer

Ở phần trước, chúng ta đã cấu hình các thành phần cơ bản của Horizon View, với những thành phần đó,  đã đủ để có thể tạo máy ảo và cung cấp cho user dưới dạng VDI thông thường (Manual Pool). 915 more words

Windows

Virtual Desktop Infrastructure ( VDI ) – VMWare Horizon View 5.2 ( Phần 3 )

Phần 3 : Triển khai VMWare Horizon View 5.2
Cài đặt AD, vCenter, vConnector

VMware Horizon View cần được xây dựng trên hệ thống vSphere (có vCenter). 1,197 more words

VMWare