Tags » View Transfer Server

Virtual Desktop Infrastructure ( VDI ) - VMWare Horizon View 5.2 ( Phần 7 )

Phần 5 : Triển khai VMWare Horizon View 5.2
Client truy cập

Ở phần trước, chúng ta đã hoàn thành việc tạo Pool và đã sẵn sàng cho việc truy cập từ client. 500 more words

Windows

Virtual Desktop Infrastructure ( VDI ) – VMWare Horizon View 5.2 ( Phần 6 )

Phần 6 : Triển khai VMWare Horizon View 5.2
Tạo linked clone

Ở phần trước, chúng ta đã tạo xong source dùng để làm master image (gold master/ golden image)  sử dụng trong Linked Clone (automated pool), bài này tôi sẽ tạo Linked Clones dựa trên hệ thống đã cài đặt. 599 more words

Windows

Virtual Desktop Infrastructure ( VDI ) – VMWare Horizon View 5.2 ( Phần 5 )

Phần 5 : Triển khai VMWare Horizon View 5.2
Chuẩn bị windows 7

Ở bài trước chúng ta đã hoàn thành việc cài đặt các thành phần cơ bản của View với Linked Clone, và tất nhiên, 1 thành phần k thể thiếu, đó là source của os cần chạy VDI. 637 more words

Windows

Virtual Desktop Infrastructure ( VDI ) – VMWare Horizon View 5.2 ( Phần 4 )

Phần 4: Triển khai VMWare Horizon View 5.2
Cài đặt vComposer

Ở phần trước, chúng ta đã cấu hình các thành phần cơ bản của Horizon View, với những thành phần đó,  đã đủ để có thể tạo máy ảo và cung cấp cho user dưới dạng VDI thông thường (Manual Pool). 915 more words

Windows

Virtual Desktop Infrastructure ( VDI ) – VMWare Horizon View 5.2 ( Phần 3 )

Phần 3 : Triển khai VMWare Horizon View 5.2
Cài đặt AD, vCenter, vConnector

VMware Horizon View cần được xây dựng trên hệ thống vSphere (có vCenter). 1,197 more words

VMWare

Virtual Desktop Infrastructure ( VDI ) – VMWare Horizon View 5.2 ( Phần 2 )

Phần 2 : Giới thiệu VMWare Horizon View 5.2

Horizon View là bộ sản phẩm cung cấp giải pháp VDI, với Horizon View  user có thể truy cập vào không gian làm việc cá nhân ở bất cứ đâu, bất cứ thời gian  và với bất cứ thiết bị di động nào ( Smartphone, Tablet, Laptop ). 833 more words

VMWare

VMware View 5.1 Local Mode Check Out fails with "Internal Error" at 10%

I had an interesting issue today, where a VMware View virtual desktop failed to check out (ie: Local mode) giving an error “VMware View Client – Internal Error.” (as shown below) at the 10% mark. 252 more words

Virtual Desktops