Muli na namang magsasagawa ng pag-uusap sa pagitan ng GPH at US negotiating panel para sa pagpaparami ng presensya ng mga sundalong Amerikano at pagbabalik ng mga base militar ng Amerika sa Pilipinas. 881 more words