Tags » Windows Update

Quick Post: Windows Update Error 80244010

When checking for Windows Updates it fails with an error code 80244010.

From what I can tell it’s an intermittent connectivity issue (or firewall block, etc.). 13 more words

Error

Quick Post: Windows Update Error 8007045D

When installing Windows Updates it fails with an error code 8007045D.

You also see an error in the System log with an Event ID 57 & Source of NTFS that says, “The system failed to flush data to the transaction log. 40 more words

Computers

You will get Windows 10 this Tuesday whether you want it or not *

If you don’t want Windows 10 installed automatically on Tuesday 9th February (or shortly after) then you need to take action now. I have this from two very reliable sources. 119 more words

IT News

Quick Post: Windows Update Error 80244019

When checking for updates using Windows Update it may fail with an error code 80244019.

Make sure the Background Intelligent Transfer Service, Windows Event Log… 20 more words

Computers

Quick Post: Windows Update Error 80070663

When installing Office 2013 updates using Windows Update they may fail with an error code 80070663.

I tried all kinds of stuff to no avail. I ended up uninstalling Office 2013 then reinstalling. 19 more words

Computers

Microsoft-ը սկսել Windows 7/8.1 ՕՀ-ով աշխատող համակարգիչների ավտոմատ թարմացումը Windows 10

Ինչպես զգուշացվել էր անցած տարի, Microsoft պատրաստվում է ստիպողաբար թարմացնել օգտատերերի համակարգիչները, Windows 10-ի թարմացման ֆայլը ներառելով Windows Update-ի Recommended Updates բաժնում:  25 more words

Microsoft

Fix Windows Update Error 0x80072ee2 When Conneting to WSUS

I had an interesting issue recently that had me a little dumbfounded for a while, so I thought I’d share the fix!

After installation of a new Windows 7 machine with the newest version of the Windows Update Agent installed in the reference image (<version>), the Software Updates scan initiated from ConfigMgr would fail with the error 0x80072ee2 (Connection Timeout). 360 more words

General