Source: http://tieba.baidu.com/f?kz=1025400200

Kim Hee Chul’s Young Street 14.03.2011

Khách mời: Dalmatian (Jisu, Daniel), F.CUZ (Jinon, Yejun) (không hình)

Hee: Valentine trắng đã từng tặng kẹo chưa? 1,505 more words