Tags » Zai

[Linh tinh] Fan gơ, sự tích đi concert và những chuyện bây giờ mới (thèm) kể

Mở đầu bằng việc giới thiệu cháu nhỏ là fan TVXQ, DBSK hay THSK muốn gọi tn cũng đc, trong bài này sẽ được gọi tóm tắt là zai =))) Đu đeo zai từ năm lớp 7 (thì phải), tính ra chắc cũng đc 10 năm? 3,055 more words

God's Love (ZAIWA: Bible NT)

ZAIWA: Bible NT

John (Yohan) 3:16

16 Hkâsu mù gâ le, Garai Gasang gi, mingkan lé gyai yhang chyitdap é yanmai, Yhang Zo lé lumjíng é sû ó yuq nghut kôle, htên byoq é a huî e za, ahtum abyuq é asak wó yû sháng gaq ga, rayuq za é Yhâng é Zote lé byî pyám bê nghut ri.

Bible

The Beatitudes (ZAIWA: Bible NT)

ZAIWA: Bible NT

Matthew (Маhte) 5:3-12

3 “Woi-nyí má, asho awui dut é bang gi, hkungsô wó nyi ri; hkâsu mù gâ le, mauhkûng mingdán gi, yhangmoq é mingdán nghut nyi ri. 261 more words

Bible

The Lord's Prayer (ZAIWA: Bible NT)

ZAIWA: Bible NT

Matthew (Маhte) 6:9-13

9 Haû mù, nungmoq kyûdûng le, ‘Mauhkûng htoq tsáng myhâng mâ é ngamoq é Âwa ê, Náng é myìng gi, chyoiyúng nyî sháng gaq, 110 more words

Bible

Siguiendo sus Pasos Volumen I: El Tusk de Secret.Zai

Estimados Doteros,

¿Cuantas veces se han topado con esta situación?

Aliado: Voy pickear Spectre y lo armo a lo Burning
*15 minutos después*
Tu: ¿Porque no tienes ni un punto en Dispersion? 1,267 more words

Dota 2